Werkwijze

U kunt zich bij mij aanmelden via de mail of telefonisch contact opnemen (zie onderaan deze pagina voor de gegevens).  Onderaan deze pagina staat of er ruimte is voor nieuwe aanmeldingen.

Na de aanmelding volgt allereerst een telefonisch gesprek waarin wordt onderzocht of  de hulpvraag geschikt lijkt voor behandeling in mijn praktijk. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek een aansluitend  zullen twee of drie onderzoeksgesprekken gepland worden. Hierin worden de klachten en uw achtergrond in kaart gebracht. In het daaropvolgende adviesgesprek worden de bevindingen  waaronder de diagnose besproken en doe ik een voorstel voor behandeling (hetzij in deze praktijk, hetzij elders).

Mijn zelfstandig gevestigde praktijk biedt u, in vergelijking met een GGZ-instelling een aantal voordelen: u krijgt altijd dezelfde hulpverlener, een eerste afspraak kan op korte termijn plaatsvinden (binnen vier weken); overleg over u met uw huisarts of een andere verwijzer gaat snel en makkelijk.
Er zijn ook nadelen aan een behandeling in de zelfstandig gevestigde praktijk verbonden: er is geen 24-uurs beschikbaarheid, de praktijk is niet altijd telefonisch te bereiken en bij ziekte of vakanties wordt alleen vervanging gezocht indien dat echt nodig is. In dat geval bespreek ik wanneer en bij welke collega u terecht kunt.

Indien er binnen mijn praktijk geen behandelruimte meer is, dat wil zeggen dat u niet binnen vier weken een eerste afspraak kunt krijgen, neem ik ook geen aanmeldingen aan. In die zin hanteer ik dus geen wachtlijst. Wanneer u de wachttijd bij zorgaanbieders te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en deze vragen om wachtlijstbemiddeling.

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Op dit moment (d.d. 25 januari 2024) kan ik geen nieuwe aanmeldingen aannemen.

Ik werk samen met ervaren collega’s waaronder:

Lisette Daenen, (kinder-) psychiater, psychoanalytica, psychotherapeut

Praktijk voor Psychotherapie Houten: Cileke Exler, psychotherapeut, psychoanalytica

Praktijk F. de Volder, Soest: Filip de Volder, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychoanalyticus

Daarnaast maak ik deel uit van het bestuur van een regionaal netwerk voor overleg en verwijzing de Psychoanalytische Kring Midden- en Oost Nederland.

Indicaties en behandelingen worden geanonimiseerd besproken in een overleg met ervaren collega’s (intervisie). Als psychotherapeut heb ik geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de collega’s met wie ik overleg over indicaties en behandelingen. In de praktijk is een goedgekeurd kwaliteitsstatuut aanwezig wat u desgevraagd kunt inzien.

Incidenteel is mijn hond op de praktijk aanwezig (kruising labrador/friese stabij).

PRIVACYSTATEMENT Muriel Vermeulen

M.Vermeulen, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55707831 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe M. Vermeulen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie M. Vermeulen persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Vermeulen
 3. bezoekers van info@praktijk-vermeulen.nl
 4. alle overige personen die met M.Vermeulen contact opnemen of van wie Vermeulen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

M. Vermeulen verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website vanVermeulen zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, hetsurfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand van Vermeulen zijn vastgelegd. Dit betreft filmopnames van (delen) van sessies waarvoor betrokkene expliciet zijn/haar toestemming heeft gegeven. Aan de buitenzijde van de praktijk worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden [niet] opgeslagen OF in beginsel na de behandeling vernietigd tenzij anders overeengekomen (bijv. Voor scholingsdoeleinden)
 1. Doeleinden verwerking

M.Vermeulen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite info@praktijk-vermeulen.nl
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 6. Rechtsgrond

M.Vermeulen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

M.Vermeulen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van M.Vermeulen persoonsgegevens verwerken. M.Vermeulen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

M.Vermeulen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. M.Vermeulen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

M. Vermeulen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt M.Vermeulen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

M.Vermeulen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. M.Vermeulen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Wijzigingen privacystatement

M.Vermeulen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van M.Vermeulen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht M.Vermeulen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met M.Vermeulen door een e-mailbericht te sturen aan info@praktijk-vermeulen.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop M.Vermeulen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met M.Vermeulen door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijk-vermeulen.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).