Uw rechten

Als u in psychotherapie gaat dan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut met rechten en plichten. Deze staan beschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit het beste zo snel mogelijk met mij als behandelaar bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de LVVP. Indien dit niet tot tevredenheid leidt kunt u een klacht indienen bij de LVVP. Als BIG geregistreerd klinisch psycholoog/psychotherapeut val ik onder het Tuchtrecht waardoor u ook een klacht kunt indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

PRIVACYSTATEMENT 

M. Vermeulen, gevestigd te Utrecht en Wijk bij Duurstede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55707831 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe M. Vermeulen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie M. Vermeulen persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Vermeulen
 3. bezoekers van info@praktijk-vermeulen.nl
 4. alle overige personen die met M.Vermeulen contact opnemen of van wie Vermeulen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

M. Vermeulen verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Vermeulen zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand van Vermeulen zijn vastgelegd. Dit betreft filmopnames van (delen) van sessies waarvoor betrokkene zijn/haar toestemming heeft gegeven. Deze beelden worden na de behandeling vernietigd tenzij anders overeengekomen (bijv. voor scholingsdoeleinden). Van de buitenzijde van de praktijk worden camerabeelden gemaakt om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Deze beelden worden niet langer dan een maand bewaard.

3.  Doeleinden verwerking

M. Vermeulen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite info@praktijk-vermeulen.nl
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

M. Vermeulen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 5. Verwerkers

M.Vermeulen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van M.Vermeulen persoonsgegevens verwerken. M. Vermeulen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6.  Persoonsgegevens delen met derden

M. Vermeulen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. M.Vermeulen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

M.Vermeulen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt M.Vermeulen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

M. Vermeulen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. M.Vermeulen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Wijzigingen privacystatement

M.Vermeulenkan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van M.Vermeulen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht M.Vermeulente verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met M.Vermeulendoor een e-mailbericht te sturen info@praktijk-vermeulen.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop M.Vermeulen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met M.Vermeulen door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijk-vermeulen.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).