Kosten

Kosten Gespecialiseerde GGZ

U kunt bij mij terecht voor langdurende zorg. Voor de Specialistische GGZ (SGGZ) heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. waarop staat dat het om de specialistische GGZ gaat. Tevens dient de huisarts een (vermoeden van) een stoornis op de verwijzing aan te geven, zijn of haar AGB code, het BSN nummer van degene die verwezen wordt met adresgegevens en de verwijzing moet ondertekend zijn. Als de verwijzing niet volledig is kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding van het onderzoek en/of de therapie.

Indien uw klachten kortdurend bestaan en u nog niet eerder psychologische of psychotherapeutische hulp heeft gehad zal de huisarts u een verwijzing geven voor de Basis GGZ. Hiervoor kunt u niet bij mij terecht.

Per 1 januari 2022 treedt het Zorgprestatiemodel in werking. Dit is een nieuwe vorm van financiering van de zorg. Voor u als patiënt worden de zorgkosten inzichtelijker omdat deze maandelijks gespecificeerd worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. In de specificatie van deze declaratie staan alle consulten behandeling of diagnostiek van de voorgaande maand. Als er meerdere keren per dag contact met u is geweest dan zal deze tijd in een consult verzameld worden en ook als 1 consult zichtbaar zijn op de declaratie.

Indien ik een contract heb met uw zorgverzekeraar dan wordt de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd en krijgt u deze vergoed waarbij wel uw eigen risico wordt aangesproken. Indien een behandeling langer dan een jaar duurt wordt voor het volgende jaar opnieuw uw eigen risico aangesproken. U ontvangt  een overzicht van de geleverde diensten (gesprekken, diagnostiek , overleg e.d.) door uw zorgaanbieder (klinisch psycholoog). Binnen het Zorgprestatiemodel wordt gewerkt met blokken van 15 minuten. Dit betekent dat het aantal minuten dat gedeclareerd wordt afhankelijk is van de tijd dat het gesprek duurde en dat dit kan wisselen.

Mocht ik met uw zorgverzekeraar geen contract hebben dan kunt u afhankelijk van uw polis (restitutie- of naturapolis) alles of een gedeelte van de kosten vergoed krijgen. Vanaf januari 2022 ontvangt u maandelijks een factuur over de diensten (lees: gesprekken, diagnostiek, overleg e.d.) die uw zorgaanbieder (lees: klinisch psycholoog) geleverd heeft. Deze factuur wordt niet aan uw zorgverzekeraar maar aan u zelf gezonden en dient u zelf aan mij te betalen. Via uw zorgverzekeraar kunt u de factuur of een deel daarvan vergoed krijgen.

Het verdient aanbeveling om voorafgaande aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te vragen welk deel u vergoed krijgt en in hoeverre uw eigen risico hiervoor wordt aangesproken. Indien u tijdens de behandeling van zorgverzekeraar wilt veranderen is het raadzaam dit met mij te bespreken om op voorhand te weten of dit consequenties heeft voor de vergoeding van uw behandeling.

Iedere GGZ–hulpverlener is verplicht bepaalde data over uw behandeling aan te leveren aan het DIS, die gegevens van alle GGZ behandelingen in Nederland ontvangen. Als uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt, wordt in principe uw diagnose en de aard van de behandeling doorgegeven aan de verzekeraar in de vorm van een code. Ook dat is verplicht, maar indien u dit niet wenst kunt u met het ondertekenen van een privacyverklaring die meegestuurd wordt met de factuur, de factuur bij de zorgverzekeraar indienen zonder dat deze gegevens worden aangeleverd.

In 2024 heb ik voor de SGGZ een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars (en de volmachten die onder deze zorgverzekeraars vallen):

Zilveren Kruis/Achmea, VGZ, ONVZ, OWM, Zorg en Zekerheid, DSW en Caresq.

U kunt via de volgende link zien waar uw verzekeraar onder valt:

https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Voor de behandeling van kinderen onder de 18 jaar komt de vergoeding van het onderzoek/ de behandeling voor uw eigen rekening aangezien ik geen contract met de Gemeente heb.

Kosten Psychoanalyse

Sinds 2010 valt psychoanalyse niet meer onder de verzekerde zorg vanuit de basisverzekering. Als u in psychoanalyse wilt zult u dit zelf moeten betalen. Soms zijn er mogelijkheden om financiële ondersteuning hiervoor te krijgen bij speciale fondsen. Verder kunt u in overleg met mij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

Zelf betalen

Sommige mensen willen, om uiteenlopende redenen, de psychotherapeutische behandeling zelf betalen. Het is voor BIG geregistreerde psychotherapeuten/ klinisch psychologen niet toegestaan om een hoger tarief in rekening te brengen dan het door de NZa wettelijk vastgestelde maximumtarief. Indien uw behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar (een onverzekerd zorg product) zal ik hiervoor het NZa tarief. Afhankelijk van uw inkomen kan eventueel een ander tarief gehanteerd worden.

Indien u de behandeling geheel zelf betaalt, kan volledige privacy bewaard blijven.